Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Houdt u zich bezig met de productie van hernieuwbare energie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Met de SDE+ subsidie stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Voor wie is de SDE+?

Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Hoeveel is de subsidie?

De regeling heeft één budget voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde ‘vrije categorie’ aan te vragen. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is bovendien afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert. Er is € 5 miljard subsidie beschikbaar voor de najaarsronde van 2019.

Exploitatiesubsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De volgende categorieën duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking: water, wind, wind op zee, zon, biomassa en geothermie.

Download de gratis whitepaper

Wat zijn de voorwaarden?

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zij, dit betekent in de praktijk een investering van 50 zonnepanelen met een vermogen van gemiddeld 300 Wp. Ook dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Dit betreft een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 Ampėre. Indien uw bedrijf een kleinverbruikersaansluiting heeft, kunt u derhalve niet voor de SDE+ regeling komen, maar wel voor de EIA-regeling, de Energie Investerings Aftrek. Verder geldt als voorwaarde dat een eventuele omgevingsvergunning verleend dient te zijn om een aanvraag in te kunnen dienen. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
  • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
  • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking.
  • Water: investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose.
  • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

Wanneer is de deadline?

De eerstvolgende aanvraagperiode voor de SDE+ vindt plaats op dinsdag 29 oktober t/m donderdag 14 november 2019, verdeeld over 3 fases.

SDE+ regeling wordt SDE++ regeling

Overigens is 2019 het laatste jaar dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) nog van kracht is. In 2020 zal de regeling worden gewijzigd in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze nieuwe regeling richt zich niet alleen op duurzame energietechnieken, maar ook op CO2-reductietechnieken. Met de verbreding van de regeling wordt het doel van 49% emissiereductie in 2030 nagestreefd.

Rekenvoorbeeld

Om u een indruk te geven hoeveel SDE+ subsidie er verleend zou kunnen worden volgt hier een rekenvoorbeeld bij investering in een Zon PV–installatie met een vermogen van 400 kWp. Dit zouden bijvoorbeeld 1.330 panelen kunnen zijn met een vermogen van 300 Wp per zonnepaneel. Kosten geraamd op ca. € 400.000,-.

Totale jaarproductie bij een installatie met een vermogen van 400 kWp50% netlevering

50% niet-netlevering

400 * 950 = 380.000 kWh = 380 MWh

50% * 380 = 190 MWh

50% * 380 = 190 MWh

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018Bij aanvraag in fase 1 voor 9 € ct/ kWh

50% netlevering

50% niet-netlevering

  

52 €/Mwh* 190 MWh = €    9.880,-

27 €/Mwh* 190 MWh = €    5.130,-

Totaal = € 15.010,-,-

 

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018Bij aanvraag in fase 3 voor 11,2 € ct/ kWh

50% netlevering

50% niet-netlevering

 

74 €/Mwh* 190 MWh = € 14.060,-

49 €/Mwh* 190 MWh = €   9.310,-

                                    Totaal = € 23.370,-

 

Genoemde subsidiebedragen zijn op jaarbasis. Voor Zon PV installatie wordt de subsidie verstrekt gedurende een periode van 15 jaren.
De totale maximaal te verlenen subsidie bedraagt dan bij een aanvraag in fase 1: 15 * €15.010,- = €225.150,- en bij een aanvraag in fase 3: 15 * €23.370,- = €350.050,-.

SDE+Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met consultant Jan Egberts of download de gratis whitepaper over Investeren in Duurzaamheid voor meer informatie.