Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de SDE+ subsidie stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. In 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
  • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
  • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
  • Water: investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose;
  • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

Wat is de SDE+?

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

Budget SDE+

De regeling heeft één budget voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde ‘vrije categorie’ aan te vragen. Het budget voor de voorjaardsronde van de regeling is beraamd op € 6 miljard.

Uitgangspunten van de SDE+

De SDE+ is erop gericht om de grootschalige uitrol van hernieuwbare energieproductie op een kosteneffectieve manier te bespoedigen. Daarbij worden de volgende drie principes gehanteerd:

  1. Onrendabele top subsidies

De SDE+ compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de marktwaarde van de geleverde energie, de onrendabele top. Voor ieder project wordt hiervoor een basisbedrag vastgelegd in de SDE+-beschikking. Het basisbedrag is de geraamde gemiddelde kostprijs die nodig is om met de betreffende technologie een kilowattuur op te wekken. De subsidie wordt verstrekt per opgewekte kWh en wordt jaarlijks gecorrigeerd aan de hand van de marktprijs van de opgewekte energie. De marktprijs is gebaseerd op de gemiddelde groothandelsprijzen voor energie. Wanneer de marktprijs stijgt, neemt de onrendabele top op duurzame energie af. Dit heeft een verlagend effect op de subsidie. Als de marktprijs echter daalt zal de uitgekeerde subsidie stijgen. De maximale subsidie per kWh die een producent kan krijgen is begrensd door de basisenergieprijs. Als de energieprijs onder de basisenergieprijs zakt neemt de subsidie per eenheid energie niet meer toe.

  1. Een gefaseerde openstelling met één budgetplafond

Het SDE+-budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh.

Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

  1. Maximering van het basisbedrag

Het maximum basisbedrag is in 2018 vastgesteld op € 0,130/kWh. Technieken met een basisbedrag hoger dan € 0,13/kWh kunnen wel aanspraak maken op de SDE+, maar het maximale basisbedrag waarop deze technieken aanspraak kunnen maken blijft € 0,13 /kWh. Dat betekent dat de SDE+ voor deze technieken niet de gehele onrendabele top afdekt.

Budget en openingsdata

Er komen 2 gefaseerde openstellingen in 2018. De eerste ronde start in maart (13 maart 09.00 uur tot en met 5 april 17.00 uur) met een budget van 6 miljard euro. In het najaar volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.Beide rondes starten vanaf fase 1. In de zogenaamde “vrije categorie” kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten. Iedere ronde bestaat uit drie fases. In de eerste ronde die start vanaf 13 maart kunnen alleen projecten worden ingediend met een maximaal basisbedrag tot €9 cent/kWh. Vanaf 19 maart kunnen ook projecten worden ingediend met een basisbedrag tot €11 cent/kWh en op 26 maart wordt de regeling door de RVO voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Wilt u de subsidie aanvragen of wilt u meer weten over de SDE+-regeling?

Neem dan contact op met Jan Egberts, consultant bij De Breed & Partners.