Horizon 2020

Horizon 2020 is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Het programma is gericht op het stimuleren van innovatie. Voor de periode 2014 tot 2020 is er ongeveer €80 miljard beschikbaar gesteld.

Voor wie is het Horizon 2020 programma?

Bedrijven, onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie kunnen subsidie aanvragen.

Wat zijn de doelstellingen?

Het programma Horizon 2020 bestaat uit drie pijlers. Voor elk van deze pijlers is er een bepaald budget beschikbaar gesteld. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt er dan ook gekeken naar de pijlers en bijbehorende doelstellingen. De pijlers zijn:

  1. Excellent Science
    De eerste pijler is het ondersteunen van excellent wetenschappelijk onderzoek. Twee doelen hiervan zijn een goede Europese concurrentiepositie in kennis en innovatie én voorop blijven lopen op wetenschappelijk gebied. De programma’s die onder Excellent Science vallen zijn gericht op onderzoekers en onderzoeksgroepen. Aanvragers zijn vrij in het kiezen van een onderzoeksonderwerp, zolang dit past binnen het kader van deze programma’s.
  2. Industrial Leadership
    Bij Industrial Leadership gaat het om het stimuleren van industriële innovatie. De doelen van deze pijler zijn het stimuleren van technologische vooruitgang in de industrie in brede zin en het aantrekkelijk maken van Europa als een plaats voor investeringen in onderzoek en innovatie. De programma’s die onder Industrial Leadership vallen zijn gericht op bedrijven en onderzoeksorganisaties. De onderwerpen zijn vooraf gedefinieerd en bevinden zich op het gebied van Informatie & Communicatie Technologie (ICT), micro- en nano-electronica, nano-technologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde productietechnologie en ruimtetechnologie.
  3. Societal Challenges
    De laatste pijler is het uitdagen van de wetenschap en de industrie om oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Net als bij de peiler Industrial Leadership, zijn de programma’s van Societal Challenges gericht op bedrijven en onderzoeksorganisaties en zijn de onderzoeksvragen veelal vooraf vastgesteld. De uitdagingen liggen wel op een ander vlak, namelijk: gezondheid en welzijn, demografie, voedselveiligheid en duurzaamheid, duurzame energie, duurzaam transport en verkeersveiligheid, klimaat en een veilige samenleving.

Hoeveel is de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type project. De subsidie bestaat uit een vergoeding van de gemaakte kosten. In veel gevallen is dit een volledige vergoeding (100%) of een vergoeding van een deel van de gemaakte kosten (meestal 70%).

Wat zijn de voorwaarden?

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend digitaal ingediend worden via de participant portal van Horizon 2020. Een organisatie dient voor het indienen van de aanvraag eerst aangemeld te worden in de portal. Daarnaast worden de voorwaarden per project in de calls for proposals gepubliceerd. Dit is een oproep voor het indienen van een subsidieaanvraag. Een call for proposals geeft de voorwaarden van de projecten en personen en/of instanties aan. De oproep geeft niet alleen het type project aan, maar ook wat de beoordelingscriteria en eventuele aanvullende formele vereisten van een aanvraag zijn. Bij de calls binnen de pijler Excellent Science zijn er geen vereisten aan het onderzoeksonderwerp gesteld, maar bijvoorbeeld wel aan het opleidingsniveau en werkervaring van de onderzoekers.

Wanneer is de deadline?

Iedere call heeft een openingsdatum en een sluitingsdatum, binnen deze periode moet de subsidieaanvraag ingediend worden. Aanvragen ingediend na de sluitingsdatum van een call worden niet in behandeling genomen.

Horizon 2020Horizon 2020 subsidie voor uw bedrijf

Het aanvragen van Horizon 2020 subsidie kost veel tijd. De periode tussen het schrijven van een aanvraag en de start van een project (en het beschikken over het geld) kan wel één tot anderhalf jaar in beslag nemen. Daarom is het aan te raden een consultant in te schakelen, die u veel werk uit handen neemt. Consultant John Krijger kijkt graag samen met u naar de subsidiemogelijkheden. Meer weten? Download de gratis factsheet.