ESF Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u ook dat uw werknemers duurzaam inzetbaar zijn? Dan kunt u overwegen om een externe adviseur in te huren voor advies. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van deze kosten.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur. Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Download hier gratis de factsheet met daarin de belangrijkste informatie over de ESF regeling

Voor wie is de ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers van bedrijven en (overheids)instellingen.
Binnen het ESF project wordt advies ingewonnen bij een extern adviseur. Hierbij kan het gaan om:

 • Het verkrijgen van advies met implementatieplan.
 • Het begeleiden van de implementatie van een advies.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • De aanvrager moet minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
 • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling.
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing worden niet meegenomen in de regeling.

Wanneer is de deadline?

U kunt subsidie aanvragen binnen het volgende tijdvak:

 • 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur)

Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Aanvragers kunnen in meerdere tijdvakken subsidie aanvragen, subsidie wordt echter maar één keer verleend.  Deze tijdvakken hebben een subsidieplafond van € 15 miljoen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.

Heeft u vragen?

Voorbeeld

Bedrijf X heeft in de afgelopen jaren stappen gezet in het terugbrengen van de verzuimcijfers. Nu is het tijd om te focussen op duurzame inzetbaarheid. Met financiële ondersteuning vanuit ESF kan er een adviseur ingehuurd worden die adviseert op het gebied van ambities en ontwikkelmogelijkheden van het personeel. Bent u benieuwd of uw project subsidiabel is? Neem dan contact met ons op.

Waar vindt u een geschikte adviseur?

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van de ESF subsidie. Daarom hebben wij een uitgebreid netwerk van adviseurs op het gebied van gezondheid, teambuilding, verzuim en time management. Een overzicht van deze adviseurs kunt u vinden op deze pagina.

Het Europees Sociaal Fonds

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie om werkgelegenheid binnen Europa te bevorderen. In Nederland coördineert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de besteding van het geld.

Welke verplichtingen brengt ESF met zich mee?

Wanneer u in aanmerking komt voor ESF subsidie, brengt dit bepaalde verplichtingen met zich mee. Zo dient u een eindverslag op te stellen en u dient actief uit te dragen dat de Europese Unie (EU) bij uw project betrokken is.

ESF Duurzame InzetbaarheidMeer informatie?

Wilt u meer weten over de ESF regeling of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met DB&P consultant Michiel van den Bosch of download hier gratis de factsheet.