ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur. Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Binnen het ESF project wordt advies ingewonnen bij een extern adviseur. Hierbij kan het gaan om:

 • Het verkrijgen van advies met implementatieplan.
 • Het begeleiden van de implementatie van een advies.

Aanvraagcriteria ESF Duurzame Inzetbaarheid

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • De aanvrager moet minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
 • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling.
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing worden niet meegenomen in de regeling.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

Meer informatie?

Meer weten over de ESF Duurzame Inzetbaarheid? Neem contact op met Michiel van den Bosch van De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet.