Veel belangstelling voor MIT-regeling

Op de openingsdag van de landelijke MIT-regeling (17 april 2018) voor haalbaarheidsstudies zijn meer dan 400 voorstellen ingediend bij het RVO. Dit is meer dan vooraf werd verwacht.

De MIT-projecten zijn nog niet beoordeeld, maar naar verwachting zal het beschikbare budget uitgeput raken met de aanvragen die op de eerste dag zijn ingediend. Het budget bedraagt € 3 miljoen.

Over MIT-haalbaarheidsstudies

Er wordt subsidie verstrekt aan MKB ondernemers die een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen. De aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe.

John KrijgerKennisvouchers en samenwerkingsprojecten

De subsidie voor haalbaarheidsstudies mag dan uitgeput zijn, er zijn nog wel voldoende kennisvouchers beschikbaar en op 2 juli gaat de MIT-regeling voor R&D-samenwerkingsprojecten open. Wilt u een kennisvoucher aanvragen of wilt u een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject? Neem dan contact op met consultant John Krijger.