Uitbreiding subsidieregeling praktijkleren

Praktijkleren is een subsdieregeling die het aanbieden van praktijkplaatsen en werkleerplaatsen in het bedrijfsleven aanspoort. De regeling  stimuleert werkgevers om leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen aan te nemen en te begeleiden. Op deze manier worden ze beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Op 15 september 2017 om 17:00 uur sloot de aanvraagperiode van het studiejaar 2016/2017. Voor het nieuwe studiejaar 2017/2018 wordt de subsidieregeling uitgebreid, zo meldt de RVO. Dit studiejaar loopt van 1 augustus 2017 tot 31 juli 2018. Voor de bestaande regeling kunnen nu ook praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aangeboden worden aan leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Wie komt in aanmerking?

Als werkgever komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren wanneer u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt in één van de volgende categorieën:

  • Vmbo: een werkleertraject in de basisberoepsgerichte leerweg;
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg;
  • HBO: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt;
  • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

De uitbreiding van de subsidieregeling praktijkleren zorgt ervoor dat de volgende categorieën worden toegevoegd voor het studiejaar 2017/2018:

  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’;
  • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO);
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Een bedrijf of organisatie hoeft geen volledig studiejaar aan te bieden om voor de regeling Praktijkleren in aanmerking te komen. Een aantal weken of maanden van begeleiding volstaan. De subsidie om de begeleidingskosten te drukken wordt ook uitgekeerd wanneer de deelnemer besluit voor de vastgestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats te stoppen.

Doel van de subsidieregeling praktijkleren

De subsidie moet worden gezien als een tegemoetkoming om de loon- en begeleidingskosten van een werkgever te drukken. De regeling is specifiek gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie het gevaar dreigt dat ze de jeugdwerkloosheid verhogen, studenten die een opleiding volgen die gericht is op een marktsector waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel en studenten die wetenschappelijk onderzoek doen. Dit wetenschappelijke onderzoek is onmisbaar om als Nederland een kenniseconomie te blijven.

De aanvraagperiode voor het studiejaar 2017/2018

U kunt de subsidie voor het studiejaar 2017/2018 gelijk na afloop van de begeleiding aanvragen. De precieze indieningsdata worden nog bekend gemaakt door de RVO. De aanvraag zal digitaal ingediend moeten worden via het eLoket van de RVO. U dient hier minimaal een eHerkenning niveau 1 voor te hebben. Er wordt aanbevolen de aanvraag gelijk na de afronding van de begeleiding in te dienen, dit kan het aanvraagproces namelijk bevorderen.

Het beraamde budget

Het budget voor het studiejaar 2017/2018 is € 196,5 miljoen. De verdeling van het budget over de categorieën is als volgt:

Categorie Bedrag
Vmbo € 1,4 miljoen
Mbo € 188,9 miljoen
Hbo € 3,4 miljoen
Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen

Per praktijk- of werkleerplaats kan een maximaal bedrag van € 2.700 aan subsidie worden aangevraagd. Wanneer het totale budget in een categorie door vele aanvragen wordt overschreden, wordt het budget evenredig verdeeld over alle succesvol ingediende aanvragen.

Meer weten over de subsidieregeling praktijkleren?

Neem dan contact op met Robert Helmer of download hier de Factsheet praktijkleren.