Openstelling subsidieregeling OPWEST

Nieuwe openstelling aangekondigd van innovatie en energie subsidieregeling Operationeel Programma EFRO West-Nederland. Met dit programma wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassingen voor hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiënte stimuleren. Subsidie aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2016.

Beschikbaar budget

Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 190 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders.

Doelstellingen van West-Nederland

Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in West-Nederland. West-Nederland heeft gekozen voor de volgende doelstellingen, prioriteiten en onderliggende specifieke doelstellingen:

 • Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
 • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.
 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede.

De subsidie bedraagt:

 • voor een activiteit die gericht is op het thema ‘Innovatie’ of het thema ‘Koolstofarme economie’: maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten;
 • voor een activiteit die gericht is op het thema ‘Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit’, het thema ‘Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede’ of het thema ‘Investeringen in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling’: maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Beoordelingscriteria

 • Een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt beoordeeld op:
  • de mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma;
  • de mate van innovativiteit;
  • de kwaliteit van de businesscase;
  • de kwaliteit van de aanvraag;
  • de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
 • Aan een activiteit kan een score van maximaal 100 punten worden toegekend. Subsidie wordt geweigerd indien aan de activiteit niet ten minste een score van 70 punten wordt toegekend.

Meer weten over de subsidieregeling Operationeel Programma EFRO West-Nederland? Neem dan contact op met Robert Helmer van de Breed & Partners.