€ 12 miljard voor SDE+ 2018

Een nieuwe kamerbrief over de SDE+ 2018, de subsidieregeling voor de stimulering van hernieuwbare energieproductie, is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepubliceerd.  In de brief zijn de openstellingen aangekondigd, deze zullen bestaan uit een voorjaars- en een najaarsronde. De systematiek van de SDE+ regeling zal gehandhaafd blijven, in de zin van een technologieneutraliteit en een concurrentiesystematiek. Deze concurrentiesystematiek maakt een goed uitgewerkte aanvraag voor de SDE+ in 2018 van groot belang.  

Voor zowel de voorjaars- als de najaarsronde is een budget van € 6 miljard beraamd, wat een totaal maakt van € 12 miljard voor de SDE+ 2018. De voorjaarsronde is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. De exacte data voor de openstelling van de najaarsronde worden voor 1 juni 2018 bekendgemaakt. Het SDE+ budget in 2017 werd ruimschoots overschreden, de projecten die daardoor buiten de boot vielen krijgen dit jaar een herkansing en kunnen, eventueel verbeterd, opnieuw worden ingediend. De systematiek bij de verstrekking van de subsidie maakt het van belang dat men goed nadenkt over het moment van indiening tijdens de openstelling. Een vroege indiening maakt de kans groter dat het project binnen het budget valt, maar de kans kleiner op een hoog subsidiebedrag. Dit geldt ook andersom.

Subsidiebedrag systematiek

De regel dat een vroege indiening meer kans maakt binnen het budget te vallen, maar een kleinere kans op een hoog subsidiebedrag komt door de volgende systematiek. Het maximale bedrag dat voor de hernieuwbare energietechnieken binnen de SDE+ 2018 kan worden aangevraagd is € 0,13/kWh. In de eerste week van de openstelling komen alleen de projecten met een basisbedrag van € 0,09/kWh of lager in aanmerking. Na de eerste week komen de duurdere projecten pas aan bod met achtereenvolgens een basisbedrag van € 0,11/kWh en € 0,13/kWh. Projecten die nog duurder uitvallen dan € 0,13/kWh kunnen ook de SDE+ subsidie aanvragen, voor deze projecten geldt echter een bepaald maximum aan subsidiebedrag dat ze kunnen aanvragen.

Subsidiebedragen per categorie

De subsidiebedragen per categorie die binnen de SDE+ regeling valt zijn sterk gewijzigd. De basisbedragen voor windenergieprojecten zullen bijvoorbeeld sterk dalen, terwijl de basisbedragen voor de opwekking van zonne-energie zullen stijgen. Bij de subsidiehoogte voor de opwekking van de zonne-energie wordt onderscheid gemaakt tussen energie die aan het net wordt teruggeleverd en energie voor eigen gebruik. Bij eigen gebruik wordt namelijk voordeel genoten vanwege het ontwijken van een deel van de energiebelasting en daardoor zal het subsidiebedrag lager uitvallen. Op het vlak van biomassaprojecten zijn een flink aantal veranderingen aangekondigd. De categorie biomassavergassing wordt bijvoorbeeld uitgebreid zodat ook van B-hout gebruik kan worden gemaakt en daarnaast wordt de biomassa thermische conversie uitgebreid, zodat ook de geproduceerde elektriciteit subsidiabel is voor hetzelfde basisbedrag. Ook voor de categorieën geothermie en energie uit water zullen een aantal wijzigingen doorgevoerd worden.

Overige regelingen

Naast de SDE+ regelingen zijn er ook een aantal overige regelingen die als SDE+ middel kunnen worden ingezet om subsidie aan te vragen voor hernieuwbare energieprojecten. Dit zijn de tenderregelingen voor windenergie op zee (WOZ, WEOZ, WEOZ16), de ISDE-regeling voor duurzame energie (ISDE) en de hernieuwbare energieregeling (TOPENERGIE).

SDE+ 2018 aanvragen

Gezien de vereisten en de systematiek voor de aanvraag van de SDE+ 2018 is het aan te raden om nu al te starten met de voorbereiding van de aanvraag. Een goed uitgewerkte aanvraag is van groot belang om de kans op een subsidieverstrekking te vergroten.

Wilt u de SDE+ in 2018 aanvragen of wilt u meer weten over Subsidies voor Duurzaamheid?

Neem dan contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners of download hier de Factsheet