WBSO verklaring

Voordat een afdrachtsvermindering S&O toegepast kan worden, moet er een WBSO verklaring (ook wel S&O verklaring) overlegd kunnen worden. Deze dient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) aangevraagd te worden. Een aanvraag kan volledig toegekend, gedeeltelijk toegekend of afgewezen worden.

Inhoud WBSO verklaring

In een WBSO verklaring is het volgende opgenomen:

 • Het aanvraagnummer.
 • De naam van de aanvrager (bedrijfsnaam).
 • Het loonheffingsnummer van de aanvrager.
 • De datum van de WBSO verklaring.
 • De periode waarop de verklaring van toepassing is.
 • Het gemiddelde S&O-uurloon.
 • De maximale S&O afdrachtsvermindering.

Het verrekenen van de afdrachtsvermindering S&O

De afdrachtsvermindering mag alleen worden toegepast over de aangiftetijdvakken in de periode waarop de wbso verklaring van toepassing is. De hoogte van de afdrachtsvermindering is maximaal de nog niet toegepaste afdrachtsvermindering gedeeld door het aantal resterende tijdvakken dat binnen de aangegeven periode valt. De afdrachtsvermindering kan (samen met andere afdrachtsverminderingen) niet meer bedragen dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindeheffingen.

De afdrachtsvermindering mag naast de uren die in Nederland besteed zijn aan S&O-activiteiten, ook toegepast worden op S&O uren die in een ander EU-land zijn gemaakt. De Belastingdienst controleert tenslotte of de afdrachtsvermindering  S&O gelijk is met de WBSO verklaring die door de RVO is afgegeven.

Rekenvoorbeeld voor 2016

In een WBSO verklaring staat het volgende weergegeven:

 • De periode WBSO verklaring is januari t/m juni 2016 (dus 6 aangiftetijdvakken).
 • Het gemiddelde S&O uurloon is €29,00.
 • Uren zijn 400.
 • Het S&O-loon bedraagt €11.600,00 (29 x 400 uur).
 • De maximale S&O afdrachtvermindering (35% over €250.000,00 daarboven 14%) is €4.060,00.

In beginsel wordt de afdrachtsvermindering evenredig verdeeld over de aangiftetijdvakken en bedraagt dus €4.060,00 gedeeld door 6 is €676,67. Indien in de eerste maand slechts €560,00 wordt toegepast, dan wordt het restant van de afdrachtsvermindering (€4.060,00 – €560,00 is €3.500,00) evenredig verdeeld over de resterende tijdvakken (6 – 1 is 5 tijdvakken) en zal deze dus (€3.500,00 gedeeld door 5) €700,00 bedragen.