InControl-Scan

In samenwerking met Fact4you voert De Breed & Partners de InControl-scan uit. Met de InControl-scan wordt gekeken of u de afgelopen 5 jaar optimaal gebruik heeft gemaakt van alle subsidie-, kortings- en vrijstellingsregelingen. De HR- en salarisadministratie wordt gecontroleerd op de onderstaande aandachtsgebieden:

 • Afdrachten Sociale Verzekeringspremies
 • Gedifferentieerde premie WGA / WhK
 • Eigenrisicodragerschap WGA
 • Wet vermindering afdracht loonbelasting onderwijs / subsidie praktijkleren
 • Premiekorting en/of premievrijstelling oudere werknemers
 • Vangnetregeling artikel 29B (ziektewet)
 • Premiekorting AGH
 • Vangnetregeling WAZO

Terugvorderen kan in de regel tot 5 jaar terug .

Benodigde gegevens

scan zijn er gegevens nodig vanuit de salarisadministratie, financiële administratie en het personeelsdossier. Denk hier bij aan de volgende basisbenodigdheden:

 • Uitdraai werknemers met: naam, BSN, geboortedatum, datum in- en uitdienst
 • XML auditfiles Salaris (XAS) indien niet mogelijk dan XML loonaangifte bestanden
 • Cumulatieve verzamelloonstaten inclusief premiegrondslagen
 • Loonaangiftes per aangiftetijdvak
 • Beschikkingen gedifferentieerde premie WGA
 • Overzicht van leerlingen en stagiaires
 • Grootboekrekening financiële administratie met scholingskosten

Naast de informatie uit uw administratie is het nodig om op werkgeversniveau en werknemersniveau informatie op te vragen bij de Belastingdienst en UWV. Een machtiging is hiervoor noodzakelijk.

Resultaat InControl-scan

Na het verwerken en analyseren van de gegevens wordt inzichtelijk of er voordeel kan worden behaald door premies terug te vorderen of subsidies te benutten. Het terugvorderen van teveel betaalde premies en/of niet toegepaste subsidies gebeurt aan de hand van correcties op de loonaangifte. Daarnaast starten we correctieverzoeken en bezwaarprocedures op bij de Belastingdienst en UWV.

De looptijd van het onderzoek bedraagt minimaal 12 weken.

Meer weten over de InControl-Scan? Neem contact op met De Breed & Partners.