Duurzame Energie in 2019

Ongeveer 93% van de alle energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen). Dit is een groot probleem voor de toekomst, want het grootste deel van de broeikasgasemissies hangt hiermee samen. De Nederlandse overheid verstrekt duurzaamheidssubsidies voor de aanpak van deze problematiek.               

De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een stijging van de temperatuur op aarde. Om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties, mag de temperatuur niet meer dan 1,5°C toenemen ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. Inmiddels is de aarde al 1°C warmer en in Nederland zelfs 1,7°C. De CO₂ uitstoot moet daarom dringend omlaag en hiervoor moet de energievoorziening overgaan op duurzame alternatieven. Dit heeft ook een economische reden: fossiele grondstoffen worden steeds schaarser en duurder. Bovendien willen we voor onze energievoorziening minder afhankelijkheid zijn van (instabiele) olieproducerende regio’s.

Nederland blijft achter in de EU

De Europese Commissie wil dat in 2020 20% van alle energie in de EU uit duurzame bronnen wordt gehaald. Hiervoor zijn bindende afspraken gemaakt met de lidstaten, waarbij rekening is gehouden met de situatie per land. Nederland moet in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam opwekken maar dit valt in de praktijk nog erg tegen. Van alle landen is Nederland het verst verwijderd van zijn doelstelling.

Rol Nederlandse overheid: duurzame energie goedkoper maken door innovatie

Toch wil de Nederlandse overheid geen afwachtende houding aannemen. Het ministerie van Economische Zaken vindt dat een versnelde verandering van energiebronnen belangrijk is voor de Nederlandse economie. Op dit moment subsidieert de overheid de productie van duurzame energie, omdat het zonder overheidsgeld nog niet rendabel is. Het is te kostbaar om de productie van duurzame energie te blijven subsidiëren. Daarom stimuleert de overheid innovatieve projecten die de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken.

Welke subsidies zijn er?

Download gratis whitepaper

Subsidie voor de productie van duurzame energie

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidieert de productie van duurzame energie. De regeling vergoed de onrendabele top (het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van duurzame energie). Jaarlijks is € 12 miljard beschikbaar. De SDE+ gaat open in het voorjaar en in het najaar. De eerstvolgende aanvraagperiode voor de SDE+ vindt plaats op dinsdag 29 oktober t/m donderdag 14 november 2019.

Subsidie voor investering in energiezuinige technieken en duurzame energie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert de investering in energiezuinige en duurzame technieken door middel van fiscaal voordeel.

Subsidies voor innovaties in duurzame energie 2018

Jaarlijks is circa 130 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten die zorgen voor een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem en tegelijk de Nederlandse economie bevorderen. Deze subsidies zijn een onderdeel van het innovatiebeleid gericht op de Topsector Energie. Hieronder geven we een opsomming van deze elf regelingen.

 • De subsidieregeling Hernieuwbare Energie stimuleert innovatieve projecten die het produceren van duurzame energie goedkoper maken. Dit zorgt dat voor een besparing op subsidies voor duurzame energieproductie.
  • eerst-komt-eerst-maalt
  • sluiting 31 maart 2019
 • De subsidieregeling Waterstof stimuleert innovatieve projecten die de inzet vergroten van deze koolstofvrije energiedrager.
  • eerst-komt-eerst-maalt
  • sluiting  25 september 2018
 • De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) stimuleert innovaties gericht op het wegnemen van technische en niet-technische knelpunten in de hele keten van het afvangen, gebruiken, transporteren en opslaan van CO₂.
  • eerst-komt-eerst-maalt
  • sluiting 25 september 2018
 • De subsidieregeling Topsector energiestudies stimuleert haalbaarheidsstudies van nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie.
  • tender
  • sluiting 25 september 2018
 • De subsidieregeling Urban Energy stimuleert samenwerkingsprojecten gericht op kansrijke energie-innovaties in de gebouwde omgeving.
  • tender
  • sluiting 11 september 2018
 • De subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) stimuleert de demonstratie van aansprekende energie-innovaties. Deze projecten moeten een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland en zorgen voor meer export en werkgelegenheid.
  • tender
  • sluiting eerste tender 24 april 2018
  • sluiting tweede tender 23 oktober 2018
 • De subsidieregeling Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa.
  • tender
  • sluiting 18 september 2018
 • De subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) stimuleert experimentele kennisontwikkeling die zorgt dat bij innovatietrajecten in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met mogelijke maatschappelijke gevolgen.
  • tender
 • De subsidieregeling Systeemintegratie op de Noordzee stimuleert stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op het integreren van offshore windparken met bestaande gas- en oliefaciliteiten.
  • tender
 • De subsidieregeling Wind op zee R&D stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die windenergie op zee goedkoper maken.
  • tender
  • sluiting op 5 juni 2018
 • De subsidieregeling Energie en Industrie JIP stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op de verduurzaming van het industriële energiesysteem.
  • tender
  • sluiting op 29 mei 2018

Meer informatie?

ISDE

 

Wilt u meer weten over subsidie voor duurzame energie? Neem dan contact op met consultant Jan Egberts